Image
(strategische) advisering, (procesrechtelijke) bijstand en begeleiding op het gebied van het arbeidsrecht, pensioenrecht, verbintenissenrecht en ondernemingsrecht.
 
favicon 16x16 | Jens Advocaten RECENTE ZAKEN

Vanaf de zijlijn is het soms moeilijk een concreet beeld te krijgen van de zaken waarmee een advocaat zich zoal bezig houdt. Hieronder een aantal voorbeelden van dossiers waarbij JENS advocaten betrokken is dan wel recent betrokken was.

Legal audit
Op verzoek van een onderneming een legal audit verricht op hun contracten en data. Er was sprake van veel verouderde documenten. Wij hebben de onderneming geholpen aan o.a. nieuwe algemene voorwaarden en een personeelshandboek.

Exit clausule directeur
Het adviseren en bijstaan van een directielid over de uitleg van een exit clausule met de vraag of en hoe de ontslagvergoeding ‘afgetopt’ dient te worden in verband met de maximale inkomensschade tot aan pensioenleeftijd.

CAO
Het geven van advies over de (on)mogelijkheid en (on)haalbaarheid om een deel van een onderneming niet langer onder een branche CAO te laten vallen.

Concurrentiebeding
Adviseren en bijstaan (in kort geding) van werknemers aangaande de uitleg, inhoud en rechtsgeldigheid van een concurrentiebeding.

Stakingsrecht
Adviseren en in rechte bijstaan van een werknemersvakbond over de rechtmatigheid van een staking.

Reorganisatie
Advisering in een reorganisatietraject ingevolge de Wet Melding Collectief Ontslag. Overleg voeren met vakbonden en ondernemingsraad. Opstellen van stukken, zoals de adviesaanvraag aan de ondernemingsraad en een Sociaal Plan.

Overgang van onderneming

In een rechtszaak optreden voor een vakbond waar de vraag speelt of sprake is van overgang van onderneming.

Ondernemingsraad

Het bijstaan en adviseren van een Ondernemingsraad in een reorganisatietraject met een adviesaanvraag.

Sluiting onderneming
Volledige advisering en begeleiding van de ondernemer bij de sluiting van een fabriek in Nederland.

Ontslagprocedure
Bijstaan van een arbeidsongeschikte werkneemster wiens werkgever haar tijdens ziekte wilde ontslaan. Rechter heeft na succesvol verweer door JENS advocaten besloten de arbeidsovereenkomst niet te beëindigen.