Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing:

 1. JENS advocaten (hierna te noemen: JENS) is een maatschap van advocaten, bestaande uit praktijkvennootschappen. Een lijst van leden van de maatschap is op aanvraag verkrijgbaar. Op alle reeds vervulde dan wel nog te vervullen opdrachten en op alle vervolgopdrachten die aan JENS zijn of worden gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of die daarmee verband houden, zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen ervan zijn voor JENS uitsluitend bindend indien deze specifiek zijn overeengekomen en schrifte­lijk zijn vastgelegd. Uitsluitend JENS geldt tegenover de opdrachtgever als opdracht­nemer. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, op grond waarvan de (rechts)persoon die een opdracht feitelijk uitvoert ook in zelf aansprakelijk kan zijn in de richting van de opdracht­gever, is nadrukkelijk uitgesloten. Het vorenstaande neemt niet weg, dat dergelijke personen alsmede hun rechtsopvolgers onder algemene titel zich bij wijze van derdenbeding wel op deze algemene voorwaarden kunnen beroepen.
 1. Bij de uitvoering van een verstrekte opdracht zal JENS zo veel als redelijkerwijs mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Alle overeenkomsten van opdracht hebben betrekking op inspanningsverplichtingen en nimmer op resultaatverplichtingen.
 1. Anderen dan de opdrachtgever kunnen aan de door JENS verrichte werkzaamheden en aan de resultaten daarvan nimmer rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart JENS voor alle aan­spraken van eventuele derden ter zake.
 1. Het door JENS aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium zal worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Wanneer met de opdrachtgever is afgesproken dat deze een voorschot dient te betalen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, zal dit voorschot met de laatste declaratie in verband met de verstrekte opdracht worden verrekend. Daar waar JENS dat in het belang acht van de uitvoering van een opdracht, is zij gerechtigd om bij de uitvoering daarvan derden in te schakelen. JENS wordt door de opdrachtgever gemachtigd om daarbij eventuele voorwaarden van die derden (zoals een beperking van aansprakelijkheid) namens deze te aanvaarden. Kosten die JENS ten behoeve van de opdrachtgever aan eventuele derden betaalt (zoals – maar niet beperkt tot – griffierechten, deurwaarderskosten, kosten voor uittreksels uit registers, vertaalkosten, kopieerkosten, koeriers­kosten en dergelijke) worden separaat en tegen kostprijs doorbelast. Voor zover vereist worden alle declaraties verhoogd met het geldende omzetbelastingpercentage. Als op een later tijdstip blijkt dat JENS de heffing van omzetbelasting ten onrechte achterwege heeft gelaten, is opdrachtgever alsnog tot de betaling daarvan gehouden.
 1. De termijn waarbinnen de opdrachtgever declaraties van JENS dient te voldoen bedraagt veertien dagen na de dagtekening daarvan. Na afloop van deze termijn is de opdrachtgever die niet tijdig heeft betaald van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien daaruit een lager bedrag volgt, zal ten aanzien van privépersonen die geen ondernemer zijn de rentevoet voor niet-handelstransacties worden gehanteerd. Eventuele bezwaren tegen declaraties schorten uitsluitend de verplichting op tot betaling van het betwiste gedeelte daarvan indien deze binnen de genoemde termijn van veertien dagen gemotiveerd en schriftelijk kenbaar zijn gemaakt.
 1. Als betaling ook na aanmaning uitblijft, wordt de opdrachtgever op de dag die volgt op de daarin genoemde uiterste betaaldatum tevens zogenoemde buitengerechtelijke incassokosten verschul­digd. De omvang daarvan wordt gesteld op 15% van het honorarium met een minimum van € 250. Indien daaruit een lager bedrag volgt, zal ten aanzien van privépersonen die geen ondernemer zijn de op rechtspraak.nl gepubliceerde ‘BIK-staffel’ worden gehanteerd. Ook over buitengerechte­lijke incassokosten is omzetbelasting verschuldigd, alsmede de wettelijke rente.
 1. Indien de tussenkomst van de rechter noodzakelijk blijkt om een declaratie te kunnen incasseren, is de opdrachtgever verplicht om alle daarvoor gemaakte kosten aan JENS te voldoen. De daarin begrepen advocaatkosten worden tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag dat niet lager is, maar mits in redelijkheid gemaakt dus wel hoger kan zijn, dan het bedrag dat volgt uit het op rechtspraak.nlgepubliceerde ‘Liquidatietarief’.
 1. JENS heeft het recht om de verdere uitvoering van lopende werkzaamheden bij niet tijdige betaling van declaraties na een daaraan voorafgaande schriftelijke mededeling op te schorten. Iedere aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiende of daarmee in verband staande schade wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 1. Elke vorm van aansprakelijkheid van JENS in verband met de uitvoering van een opdracht (zowel die wegens toerekenbare tekortkoming als die wegens onrechtmatige daad) is beperkt tot het bedrag waarop de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids­verzekering (verzekerde som: € 2.000.000 per gebeurtenis, zijnde tevens het voor het desbetreffende jaar geldende maximum voor alle gebeurtenissen tezamen) aanspraak geeft, vermeerderd met het eventueel toepasselijke eigen risico. Als deze verzekering om welke reden dan ook dan vervalt dan wel onverhoopt geen dekking biedt, is de totale aansprakelijkheid van JENS beperkt tot het bedrag van het door haar in rekening gebrachte honorarium ter zake van de desbetreffende (deel)opdracht met een maximum van € 50.000. Iedere aansprakelijkheid van JENS voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden is uitgesloten, met dien verstande dat JENS eventuele vorderingen die zij dientengevolge zelf jegens die derde verkrijgt aan de opdrachtgever zal overdragen. Vorderingen jegens JENS tot vergoeding van welke schade dan ook verjaren, tenzij deze overeenkomstig de wet reeds op een eerder tijdstip zin vervallen, door verloop van twaalf maanden na de aanvang van de dag waarop de opdrachtgever met de eventuele aansprakelijkheid van JENS daarvoor bekend is geworden dan wel daarmee redelijkerwijs bekend had kunnen worden.
 1. Op grond van wettelijke verplichtingen kan JENS gehouden zijn informatie over de opdrachtgever of door deze uitgevoerde transacties aan derden te verstrekken zonder dat het is toegestaan dat aan de opdrachtgever te melden. Opdrachtgever is met deze verplichtingen bekend en aanvaardt dat JENS deze nakomt.
 1. De opdrachtgever is er mee bekend, dat JENS diens persoonsgegevens beroepsmatig en zonder melding vooraf zal gebruiken in het kader van de uitvoering van een opdracht. Daarnaast zal JENS deze gegevens gebruiken bij nieuwe zaken ter controle op een eventueel tegenstrijdig belang.
 1. De opdrachtgever stemt er mee in, dat JENS gebruik maakt van elektronische gegevens­uitwisseling en realiseert zich dat er ondanks alle door JENS in acht genomen veiligheidsvoorzieningen geen absolute zekerheid kan worden gegeven tegen raadpleging daarvan door onbevoegden. JENS is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verlies van gegevens die worden verzonden via openbare netwerken en via netwerken en systemen van derden, dan wel door onbevoegde toegang tot die gegevens via die netwerken en systemen.
 1. Op iedere met JENS gesloten overeenkomst is haar (op de website gepubliceerde) klachten­regeling van toepassing.
 1. De opdrachtgever is er mee bekend dat JENS geen ‘gefinancierde rechtsbijstand’ verleent en ziet in het kader van het verlenen van een opdracht dan ook nadrukkelijk af van alle eventuele aanspraken daarop.
 1. Op de rechtsverhouding tussen JENS en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Van het kennis nemen van geschillen met een financieel belang boven de competentiegrens van de kantonrechter is uitsluitend de rechter te Utrecht bevoegd.