ARBEIDSRECHTELIJKE WIJZIGINGEN VOOR 2022

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Hieronder treft u aan een overzicht van de in 2022 doorgevoerde of nog door te voeren arbeidsrechtelijke wetswijzingen. Indien u hierover vragen heeft  kunt u ons bereik op: 030- 2727327 of info@jensadvocaten.nl.

VERHOGING MAXIMUM TRANSITIEVERGOEDING

De maximale transitievergoeding wordt ieder jaar geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2022 bedraagt deze maximaal € 86.000 bruto, of een jaarsalaris als dat hoger is dan €86.000 bruto.

VERHOGING WETTELIJK MINIMUMLOON

Per 1 januari 2022 bedraagt het wettelijk minimumloon voor een werknemer van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband € 1.725 bruto per maand, zijnde € 398,10 bruto per week, zijnde € 79,62 bruto per dag. Het wettelijk minimumloon wordt halfjaarlijks aangepast en zal derhalve per 1 juli 2022 weer wijzigen.

STIJGING AOW-LEEFTIJD

De AOW-leeftijd stijgt per 1 januari 2022 met drie maanden naar 66 jaar en zeven maanden.

BELASTINGVRIJE THUISWERKKOSTENVERGOEDING

Werkgever kan vanaf 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding aan werknemers verstrekken van maximaal € 2 per thuisgewerkte dag (ook als slechts een deel van de dag is thuisgewerkt). Werknemer mag voor die dag niet daarnaast nog een onbelaste reiskostenvergoeding ontvangen.

De onbelaste thuiswerkvergoeding kan worden verstrekt op declaratiebasis, of als vast bedrag op grond van vaste thuiswerkdagen.

De thuiswerkkostenvergoeding staat overigens los van de vergoeding voor het (Arbo-technisch) inrichten van de thuiswerkplek. Daarvoor mag werkgever eveneens een onbelaste vergoeding verstrekken via de Werkkostenregeling.

WERKKOSTENREGELING: VERRUIMING VRIJE RUIMTE VERVALT

De vrije ruimte binnen de Werkkostenregeling was over 2020 en 2021  tijdelijk verruimd vanwege de corona-crisis. Deze tijdelijke verruiming is per 1 januari 2022 komen te vervallen. De vrije ruimte over het fiscale loon tot en met € 400.000 bedraagt in 2022 weer 1,7%. De vrije ruimte over het fiscale loon boven € 400.000 is weer 1,18%.

VERBOD ROOKRUIMTES

Vanaf 1 januari 2022 moeten alle gebouwen waarin gewerkt wordt rookvrij zijn en zijn dus rookruimtes in bedrijven verboden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kan in geval van overtreding van dit verbod een boete opleggen.

MEDEZEGGENSCHAP EN FLEXKRACHTEN; OR-COMMISSIES

Werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst en uitzendkrachten hebben vanaf 1 januari 2022 meer mogelijkheden om deel te nemen aan de medezeggenschap in de onderneming waarbinnen zij werken. Werknemers mogen na 3 maanden stemmen over en zich verkiesbaar stellen voor een plek in de OR. Uitzendkrachten mogen dat voortaan na 15 maanden (in plaats van eerder 24 maanden).

Ook hoeft een vaste OR-commissie per 1 januari 2022 niet meer voor een meerderheid uit OR-leden bestaan.

MEDISCHE GEGEVENS VIA UWV

Het UWV mag vanaf 1 januari 2022 geen medische gegevens meer delen met werkgevers! Ook niet als werknemer daarmee instemt. Als werkgever een advocaat of een arts heeft gemachtigd, dan mag het UWV de medische gegevens wél met die gemachtigde delen. De gemachtigde mag de medische gegevens dan echter niet met werkgever bespreken.

GENDERDIVERSITEIT IN TOP BEDRIJFSLEVEN

De ‘Wet evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen’ is per 1 januari 2022 in werking getreden en geldt er een ingroeiquotum van ten minste 1/3de man en 1/3de vrouw voor RvC’s van Nederlandse beursvennootschappen met een notering in Nederland. Een benoeming die de verdeling niet evenwichtiger maakt is nietig.

Tevens moeten grote BV’s en NV’s een passend en ambitieus streefcijfer vaststellen teneinde genderdiversiteit te bevorderen binnen het bestuur, de RvC en bij door de vennootschap zelf te bepalen groepen werknemers in leidinggevende functies. Als ‘groot’ worden aangemerkt BV’s of NV’s waarvan de jaarrekening twee jaar achter elkaar voldoet aan twee van de volgende drie kenmerken: a. een balanstotaal groter dan € 20 miljoen, b. een netto-omzet groter dan € 40 miljoen en c. een gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar van 250 of meer.

NAAMSWIJZIGING INSPECTIE SZW

De naam Inspectie SZW is vanaf 2022 gewijzigd in: de Nederlandse Arbeidsinspectie, afgekort als “NLA”. Diens taken en bevoegdheden veranderen echter niet.

SUBSIDIE STIMULERING ARBEIDSMARKT POSITIE (= STAP-BUDGET)

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden bij het UWV een subsidie in de vorm van een STAP-budget aanvragen voor scholing en ontwikkeling.Het STAPP-budget bedraagt maximaal € 1.000 en vervangt de fiscale aftrek van scholingskosten in de IB-aangifte van de subsidieontvanger. Indien de werkgever meebetaalt aan scholings- of ontwikkelingskosten, dan wordt het STAP-budget met eenzelfde bedrag verlaagd.

UITKERING OUDERSCHAPSVERLOF WET ARBEID EN ZORG (WAZO)

Alle werknemers hebben ‘per kind’ recht op onbetaald ouderschapsverlof gedurende 26 maal de arbeidsduur per week. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen werknemers gedurende 9 weken van dat ouderschapsverlof een uitkering van het UWV ontvangen ter hoogte van 50% van het salaris, maar altijd maximaal 50% van het maximum dagloon. De uitkering wordt aangevraagd door werkgever, maar wordt uitgekeerd aan de werknemer.

Werknemers die vóór 2 augustus 2022 een kind hebben gekregen komen ook voor de uitkering in aanmerking, mits het kind op 2 augustus 2022 jonger dan 1 jaar is en de werknemer op dat moment nog niet het volledige ouderschapsverlof heeft opgenomen.

En ook voor adoptie- of pleegouderschap is betaald ouderschapsverlof mogelijk m.b.t. kinderen onder de 8 jaar. Dit geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *