Katsjing! Voortijdige beëindiging leaseovereenkomst komt geheel voor rekening ex-werknemer

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Veel werknemers worden erg blij van een leaseauto van de zaak. Wat een luxe, een mooie nieuwe bolide uitkiezen in de kleur die je aanspreekt met aanlokkelijke extra’s. Totdat je uit dienst gaat, het leasecontract voortijdig wordt beëindigd en werkgever aan jouw deur klopt om de bijkomende kosten op je te verhalen. Dat kan dan behoorlijk schrikken zijn.

In een recente zaak bij de kantonrechter Midden-Nederland kreeg een ex-werknemer van een accountskantoor een forse rekening gepresenteerd doordat hij uit dienst ging voor de einddatum van het leasecontract.

Feiten

Werknemer was op 15 augustus 2015 bij een accountskantoor in dienst getreden als assistent-accountant. Zijn laatstverdiende salaris bedroeg € 3.256 bruto per maand met emolumenten. Ex-werknemer heeft per 20 oktober 2017 voor de uitoefening van zijn functie een leaseauto ter beschikking gesteld gekregen met een looptijd van 48 maanden. Per 31 december 2019 heeft werknemer de arbeidsovereenkomst opgezegd.

Bij ex-werkgever geldt met betrekking tot ter beschikking stellen van leaseauto’s een Autoregeling, waarin onder meer het volgende is vermeld:

“1. Inleiding

(…)

De werkgever stelt deze auto’s op haar beurt ter beschikking aan de werknemers, die aan deze regeling deelnemen. Met iedere werknemer wordt een Gebruiksovereenkomst voor de aan hem beschikbaar gestelde auto afgesloten (zie bijlage), ondertekend door de werknemer en de werkgever. Deze overeenkomst geldt vanaf het moment van bestellen van de leaseauto. Deze Autoregeling vormt een onverbrekelijk geheel met de Gebruiksovereenkomst en de arbeidsovereenkomst.

15. Beëindiging

(…)

Indien de arbeidsovereenkomst op initiatief en verzoek van de werknemer wordt beëindigd, zorgt de werknemer ervoor dat de door de werkgever ter beschikking gestelde auto door zijn nieuwe werkgever, zijn eigen onderneming dan wel hem zelf in privé wordt overgenomen. (…) Indien overname onmogelijk is, wordt de auto ingenomen en komt 100% van de kosten die hiermee verband houden voor rekening van de werknemer.

In de tussen partijen overeengekomen Gebruiksovereenkomst staat voorts onder meer:

3.de werknemer is bekend met de op deze gebruiksovereenkomst van toepassing zijnde Autoregeling en verklaart deze gebruiksovereenkomst hebben gesloten met inbegrip van de Autoregeling.

(…)

5. Bij vrijwillige voortijdige uitdiensttreding, machtigt de werknemer de werkgever alle krachtens de leaseautoregeling door de werknemer aan de werkgever verschuldigde bedragen in te houden op de laatste salarisbetalingen.”

Ex-werkgever heeft in december 2019 (ex)werknemer laten weten dat de kosten in verband met de vroegtijdige beëindiging van de leaseovereenkomst ad € 6.751,08 door hem betaald moeten worden. Ex-werknemer weigert dit en partijen belanden vervolgens bij de rechter.

Tussenvonnis

Met tussenvonnis van 4 mei 2021 heeft de rechter overwogen dat is komen vast te staan dat ex-werkgever (volledig) voldaan heeft aan haar zorgplicht bij de afwikkeling van het leasecontract met de autoleasemaatschappij. http://van https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:1978 In dit tussenvonnis oordeelde de kantonrechter echter ook nog – alles overziend – dat de eisen van goed werkgeverschap meebrengen dat werkgever niet de volledige kosten (in dit geval neerkomend op meer dan 2 brutomaandsalarissen) aan werknemer kan doorberekenen, maar (slechts) 50% daarvan. Ex-werkgever wordt vervolgens door de rechter in staat gesteld nog de navolgende stukken door middel van een akte over te leggen:

  1. de volledige overeenkomst, inclusief eventuele algemene voorwaarden, tussen haar en [naam autoleasemaatschappij] ;
  2. de definitieve afrekening van [naam autoleasemaatschappij] met betrekking tot deze auto;
  3. een betalingsbewijs van de betaling die [eiseres] stelt te hebben gedaan aan [naam autoleasemaatschappij] ;
  4. bewijsstukken waaruit kan blijken dat [eiseres] de auto intern heeft aangeboden en hoe daarop is gereageerd;

Eindvonnis

Dat is gebeurd en hierna heeft de rechter op 11 augustus 2021 een eindvonnis gegeven. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:3691&showbutton=true In dit vonnis komt de rechter terug op zijn eerdere tussenvonnis, meer specifiek ten aanzien van de matiging tot 50%. De rechter stelt vast dat (alsnog) gebleken is dat ex-werkgever voldaan heeft aan de zorgplicht jegens de ex-werknemer bij de afwikkeling met de leasemaatschappij. Ook heeft ex-werkgever aangetoond volgens de rechter wél te hebben voldaan aan de inlichtingenplicht voorafgaand aan het sluiten van de leaseovereenkomst. De kantonrechter komt dan ook terug op aankondiging in het tussenvonnis dat de ex-werknemer slechts 50% van de kosten moet betalen en wijst de vordering van ex-werkgever alsnog geheel toe. Ex-werknemer moet € 6.646,05 betalen met de wettelijke rente en wordt ook veroordeeld in de proceskosten begroot op € 1.359,88.

Tips

Als jij als werknemer ergens voor tekent, ben je hier in beginsel aan gehouden. Dit geldt voor concurrentiebedingen, studiekostenregelingen en dus ook voor gebruiksovereenkomsten voor een leaseauto. De soep wordt soms namelijk wel degelijk zo heet gegeten als die wordt opgediend.

Heb je getekend voor bijvoorbeeld een gebruiksovereenkomst voor een leaseauto en wil je eerder dan de einddatum van het leaseautocontract uit dienst dan is het raadzaam – voordat je opzegt – na te gaan:

  • of jouw nieuwe werkgever bereid is het leaseautocontract over te nemen èn of dit ook kan (checken bij leasemaatschappij);
  • of er collega’s zijn bij werkgever die jouw lease-auto kunnen overnemen als jij uit dienst gaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *