Spoedwetgeving met tijdelijke nieuwe voorzieningen naar Tweede kamer

Sascha Janssen NIEUWS, Verbintenissenrecht

Gisteren, 8 april 2020, hebben de ministers Dekker (voor Rechtsbescherming) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) spoedwetgeving, met nieuwe tijdelijke voorzieningen die nodig zijn vanwege de coronacrisis, ingediend bij de Tweede Kamer. Doel is om – naast de directe bestrijding van het coronavirus – de samenleving zoveel als mogelijk normaal te laten functioneren. Zo wordt het onder meer mogelijk aandeelhoudersvergaderingen te houden of een akte bij de notaris te laten passeren via een livestream.

De link met de aankondiging van de spoedwetgeving: https:///actueel/nieuws/2020/04/08/spoedwetgeving-justitie-en-veiligheid-naar-tweede-kamer

Wat houdt deze spoedwet in?

Op verschillende terreinen kunnen tijdelijk elektronische middelen worden gebruikt, waar nu nog in de wetgeving fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven. Denk bijvoorbeeld aan beursvennootschappen en verenigingen die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden. Door het coronavirus is het fysiek bijeenkomen momenteel onwenselijk. Enkele spoedvoorzieningen zijn:

  • Het bestuur van een rechtspersoon kan straks bepalen dat de leden (vereniging) of de aandeelhouders (NV, BV) geen fysieke toegang hebben tot de algemene vergadering, onder de voorwaarden dat (1) de algemene vergadering via livestream (audio of video) te volgen is voor de leden / aandeelhouders en (2) de leden / aandeelhouders tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld, die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord.
  • De spoedwetgeving zal niet alleen gelden voor beursvennootschappen en verenigingen, maar voor alle coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, besloten vennootschappen en verenigingen van eigenaars die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden.
  • En mocht een lid of aandeelhouder niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan een dergelijke vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig.
  • Daarnaast kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen/verlengen. 
  • Let wel, in geval van maximaal 3 leden / aandeelhouders kan er nog wel vergaderd worden met fysieke aanwezigheid mits de maatregelen van de overheid in acht worden genomen (zoals: anderhalve meter afstand houden).
  • Ook wordt het mogelijk voor de rechtspraak om in meer gevallen elektronische communicatiemiddelen in te zetten. Er wordt momenteel al gebruik gemaakt van videoverbindingen tijdens een mondelinge behandeling. Door deze spoedwetgeving  kan dit straks vaker worden toegepast zodat bijvoorbeeld een advocaat of een procespartij niet fysiek hoeft te verschijnen omdat met beeld/videobellen kan worden volstaan.
  • De tijdelijke maatregelen gelden ook voor mensen die vanwege de corona-maatregelen niet in persoon bij de notaris kunnen verschijnen om bijvoorbeeld een akte te ondertekenen, zoals een testament. Met behulp van audiovisuele communicatiemiddelen kan dan toch  deze akte dan toch tot stand komen.
  • Tevens wordt het mogelijk om van een verdachte naast of in plaats van bloed, ook speeksel of slijm af te nemen, in het geval het vermoeden bestaat dat deze verdachte drager is van een ernstige besmettelijke ziekte. Dit betekent dat verdachten dan getest kunnen worden op het coronavirus.

Het wetsvoorstel zal voor advies aan de Raad van State worden toegezonden. De tekst van het wetsvoorstel zoals ingediend bij de Tweede Kamer vindt u hier:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/08/tijdelijke-wet-covid-19-justitie-en-veiligheid

Looptijd spoedwetgeving

Op 1 september 2020 vervalt deze spoedwet weer. Echter, omdat niet valt uit te sluiten dat de noodzaak voor de tijdelijke voorzieningen ook na deze datum nog blijft bestaan, is de mogelijkheid opgenomen deze termijn telkens met twee maanden te verlengen.

Voor enkele onderdelen van de spoedwetgeving geldt dat deze ingaan met terugwerkende kracht tot en met 23 maart 2020.