Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Begin deze week heeft het kabinet een pakket aan financiële maatregelen aangekondigd om de gevolgen van de ‘corona-crisis’ voor werkgevers op te vangen. Eén van die maatregelen is het per direct vervangen van de regeling voor Werktijdverkorting (Wtv) door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Wat is de NOW?

Werkgevers ontvangen in verband met een buitengewone gebeurtenis zoals het corona virus voor een periode van in beginsel 3 maanden een loonkostensubsidie – afhankelijk van het omzetverlies – van maximaal 90%. Het UWV betaalt 80% daarvan als voorschot uit aan werkgever.

De NOW-regeling vervangt de Werktijdverkorting (Wtv). U kunt geen Werktijdverkorting meer aanvragen.

Anders dan bij de Wtv wordt geen beroep gedaan op de WW; de NOW-regeling staat hier volledig los van. Er worden dus ook geen WW-rechten opgesoupeerd. Werknemers hoeven evenmin aanvragen te doen of de NOW-aanvraag te ondersteunen.

Ook bij omzetverlies door andere oorzaken dan het corona virus kunnen werkgevers gebruik maken van de NOW-regeling.

Voor welke werknemers kan het worden aangevraagd?

De aanvraag om deze loonkostensubsidie kan worden gedaan voor:

  • werknemers in loondienst (werkzaam voor bepaalde en onbepaalde tijd);
  • oproepkrachten (dit in tegenstelling tot Wtv).

Het uitgangspunt is dat werkgevers zowel hun vaste werknemers als flexibele krachten in dienst kunnen houden en het loon doorbetalen; de tegemoetkoming voorziet dan ook  alleen in de loonkosten voor zover de werknemers en oproepkrachten  in dienst blijven tijdens de aanvraagperiode.

Ook Uitzendbureaus kunnen een beroep doen op de NOW-regeling.

Wat zijn de voorwaarden om voor de subsidie in aanmerking te komen?

Voor zover momenteel bekend zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een NOW-subsidie:

  • de omzet daalt sinds of na 1 maart 2020 naar verwachting met tenminste 20% (als gevolg van Corona);
  • werknemers waarvoor loonkostensubsidie wordt ontvangen mogen in die periode niet worden ontslagen op grond van bedrijfseconomische redenen. U bent mag dus géén ontslag op grond van bedrijfs-economische redenen aangevraagd worden voor uw werknemers in de periode waarvoor u tegemoetkoming krijgt;
  • voor aanvragen boven een nog bekend te maken omvang van de subsidie, is een accountantsverklaring verplicht.

Let op!

Achteraf wordt vastgesteld wat de daadwerkelijke daling van de omzet is geweest en wordt de definitieve tegemoetkoming vastgesteld. Dit zou dus kunnen leiden tot het moeten terugbetalen van subsidie als de omzet minder hard is gedaald dan ingeschat.

Ook een nabetaling zou aan de orde kunnen zijn volgens de regering.

Ook wordt bij de definitieve vaststelling gecorrigeerd als sprake is geweest van een daling van de loonsom.  
 
Voornoemde vereisten (en mogelijk ook extra eisen) zullen in de komende weken nader worden uitgewerkt. Wij houden u op de hoogte!  

Duur van subsidie op basis van NOW-regeling?

De aanvraag voor de NOW-subsidie geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (dus totaal maximaal 6 maanden). Aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld, maar daarover is nog niets bekend.

Wat is de hoogte van de tegemoetkoming in de  loonkosten?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten zal afhankelijk zijn van de omzetdaling en maximaal 90% van de loonsom bedragen.

Voorbeelden:

  • als 100% van de omzet wegvalt, zal de tegemoetkoming 90% van de loonsom van werkgever zijn;
  • als 50% van de omzet wegvalt, zal de tegemoetkoming 45% van de loonsom van werkgever zijn;
  • als 25% van de omzet wegvalt, zal de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van werkgever zijn.

Op basis van de aanvraag krijgt u als werkgever van het UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming (dus bijvoorbeeld 80% van 90% (= 72%) in het geval 100% van de omzet wegvalt).

Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet was. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest vaneen daling van de loonsom.

Let op!

Op dit moment is nog niet duidelijk wat in dit kader allemaal valt onder ‘de loonsom’ of ‘de loonkosten’.

De lonen moeten tijdens de periode van NOW volledig worden doorbetaald.

Hoe kunt u NOW-subsidie aanvragen?

Uw aanvraag dient u in bij het UWV. Dat kan momenteel nog niet, maar de overheid hoopt dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. De periode waarover werkgevers de tegemoetkoming kunnen krijgen, hangt daar echter niet vanaf: omzetverlies vanaf 1 maart 2020 zal hoe dan ook in aanmerking komen voor de tegemoetkoming.

Zo snel mogelijk zal bekend gemaakt worden wanneer u een aanvraag kunt indienen.

Kunt nog Werktijdverkorting (Wtv) worden aangevraagd?

Nee dat is niet meer mogelijk. Heeft u al een aanvraag voor Wtv gedaan, dan ontvangt u bericht. Uw aanvraag voor de inmiddels ingetrokken Wtv-regeling behandelt het UWV als aanvraag voor NOW.

Alhoewel de NOW-regeling beter lijkt te zijn dan de regeling Werktijdverkorting, is er helaas dus nog veel onduidelijk.

Tot slot

Mocht u specifieke vragen hebben over het bovenstaande, neemt dan gerust contact met ons op. Wij hopen dat voor uw onderneming de gevolgen beperkt zullen blijven.

Team JENS advocaten

Renate Stam (0653492814)

Jeannette Stam (0651137134)

Sascha Janssen (0624695104)

Wouter Moll en Kyra van Denken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *