Het belang van tijdregistratie: bewijslast voor geclaimde overuren ligt bij de werkgever

Jensadvocaten NIEUWS Leave a Comment

Het Europees Hof van Justitie heeft op 14 mei jl. bepaald dat bedrijven er goed aan doen dagelijks te registreren hoe lang werknemers werken. Deze verplichting volgt dan weer uit twee Europese Richtlijnen (te weten: Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd; en Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk). Hier de samenvatting van die uitspraak van 14 mei 2019: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/cp190061nl.pdf

Bij het Europese Hof speelde er een geschil tussen Spaanse bankmedewerkers en hun werkgever de Deutsche Bank. De Deutsche Bank vroeg deze werknemers om bewijs voor de overuren die ze claimden te hebben gemaakt. Dat konden de werknemers niet leveren. Uiteindelijk kwam de zaak voor de Europese rechter, die ons er aan herinnert dat de bewijslast voor overuren toch echt bij de werkgevers ligt. Dat heeft als consequentie dat werkgevers dus een systeem moeten hanteren/invoeren om de werkuren te meten. Bedrijven moeten dus (ook vanwege voornoemde Richtlijnen) de dagelijkse werktijd van hun werknemers registreren, bijvoorbeeld via een prikklok of op een andere betrouwbare en toegankelijke manier. Dat mag met een prikklok, maar kan dus ook door middel van een schriftje of met contactloze pasjes of vingerafdrukken.

De Nederlandse wetgever heeft tot op heden echter nog niets concreets geregeld (ook al bestaan de Europese Richtlijnen reeds geruime tijd). Volgens de Leidse hoogleraar arbeidsrecht Gerrard Boot dient het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nu zo snel mogelijk te komen met specifieke richtlijnen voor het Nederlandse bedrijfsleven. https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2019/05/moeten-werknemers-straks-weer-gaan-inklokken Over die richtlijnen gaan de lidstaten zelf mits ze een ‘objectief, ­betrouwbaar en toegankelijk systeem’ afdwingen, zo valt op te maken uit het arrest van 14 mei jl. Let wel, de Tilburgse hoogleraar ­arbeidsmarkt Ton Wilthagen meent dat een prikklokregeling in Nederland minder nodig is dan in een land als Spanje. Hij stelt:  “Tegen je zin onbetaald overwerken komt in Nederland niet snel voor”. Wilthagen meent dat het in Nederland vooral hoogopgeleiden zijn die onbetaald extra uren maken. https://www.trouw.nl/nieuws/bereid-u-maar-vast-voor-iedere-werknemer-moet-straks-verplicht-inklokken~b6f94fcf6/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Tot slot, een en ander wordt pas een probleem als een werknemer overuren gaat claimen en betaling daarvan vordert. Als werkgever zal je dan moeten aantonen dat de overuren niet gemaakt zijn. Dat kan dan een lastige opgave worden als er geen tijdregistratiesysteem is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *