Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden per 1 januari 2019: nieuwe overlegplicht over beloningsverhoudingen

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Per 1 januari 2019 is artikel 23 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gewijzigd. Artikel 23 WOR bevat de plicht tot overleg tussen de ondernemer/bestuurder en de ondernemingsraad. In het tweede lid van artikel 23 WOR is na de eerste zin een nieuwe overlegplicht ingevoegd:

In ondernemingen waarin in de regel ten minste 100 personen werkzaam zijn, worden ten minste eenmaal per jaar in de overlegvergadering in ieder geval besproken de hoogte en de inhoud van de in artikel 31d, eerste en tweede lid, bedoelde arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken, en de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen ten opzichte van het voorgaande jaar per verschillende groep van de in de onderneming werkzame personen.”

Bestuurder en de ondernemingsraad van grote ondernemingen (zijnde ondernemingen waar doorgaans ten minste 100 personen werken) hebben derhalve voortaan de plicht om jaarlijks te overleggen over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen. Dit leidt ertoe dat de bestuurder verplicht is om de ondernemingsraad jaarlijks een overzicht te bieden van alle lonen, inclusief de beloningen van de bestuurders en toezichthouders. Deze wijziging moet zorgen voor meer transparantie ten aanzien van topbeloningen en de beloningsverschillen binnen een onderneming. Onevenredige beloningsverschillen kunnen namelijk de arbeidsverhoudingen binnen de ondernemingen schaden.

Overigens was reeds in artikel 31d van de WOR verankerd dat bestuurders van grote organisaties eenmaal per jaar verplicht zijn de ondernemingsraad schriftelijk te informeren over de hoogte en inhoud van de beloning en arbeidsvoorwaarden van het personeel, de bestuurder(s) en de toezichthouders (= de zogenaamde informatieplicht). En de ondernemingsraad had tevens al de mogelijkheid om de beloning en arbeidsvoorwaarden binnen de onderneming als onderwerp op de agenda te zetten voor een overlegvergadering. In de praktijk bleken bestuurders deze informatieplicht echter nog wel eens aan de spreekwoordelijke laars te lappen en waren (leden van) ondernemingsraden huiverig hier actief achteraan te gaan.

Door deze wetswijziging per 1 januari 2019 ontstaat er dus naast de informatieplicht ook een overlegplicht, waardoor openheid over beloningsverschillen (de beloning en arbeidsvoorwaarden van het personeel, de bestuurder(s) en toezichthouders) – in grote ondernemingen – een jaarlijks terugkomend agendapunt voor overlegvergadering zal moeten zijn.

Deze wijziging van de WOR beoogt hoge (top)beloningen en de argumenten daarvoor bespreekbaar te maken. Minister Koolmees verwacht dat het jaarlijks hierover verplicht overleg voeren de bewustwording binnen de onderneming vergroot. Daardoor zou ook de loonkloof, tussen enerzijds het personeel op de werkvloer en anderzijds de bestuurders en toezichthouders , (kunnen) worden verminderd.

Of deze wetswijziging daadwerkelijk gaat bijdragen aan het voorkomen van te grote beloningsverschillen, hangt deels af van de rol die de ondernemingsraad gaat innemen in het overleg. Daarnaast geldt dat van een advies- of instemmingsrecht voor de ondernemingsraad geen sprake is. Uiteindelijk blijft het dus de ondernemer die de beleidsvrijheid heeft om het beloningsniveau en de arbeidsvoorwaarden vast te stellen.

Heeft u vragen over de rol van de ondernemingsraad, neem dan gerust contact op met één van onze advocaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *