Aansprakelijkheid bedrijf vanwege (illegaal) kopiëren door een werknemer

Aansprakelijkheid bedrijf vanwege (illegaal) kopiëren door een werknemer

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS

Bij de Rechtbank Rotterdam speelde onlangs een rechtszaak tussen het bedrijf Siemens en het bedrijf Maverick. Maverick had van Siemens zeven licenties aangeschaft voor het gebruik van het programma Solid Edge. Volgens Siemens heeft een medewerker van Maverick op enig moment een illegale kopie gemaakt van dit programma. Siemens vordert – na beslaglegging op de computer – van Maverick onder meer vergoeding van de schade die zij heeft geleden door de inbreuk op haar auteursrechten en stelt dat Maverick aansprakelijk is op grond van artikel 6:170 BW. Dit wetsartikel bepaalt onder meer dat voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een ondergeschikte, degene aansprakelijk is in wiens dienst de ondergeschikte zijn taak vervult, indien de kans op de fout door de opdracht tot het verrichten van deze taak is vergroot en degene in wiens dienst hij stond, uit hoofde van hun desbetreffende rechtsbetrekking zeggenschap had over de gedragingen waarin de fout was gelegen.

De rechtbank stelt vast de werknemer van Maverick een ondergeschikte is en dat hij een fout heeft gemaakt als bedoeld in artikel 6:170 BW, dit door de illegale versie te downloaden. Waar het volgens de Rechtbank om gaat is dat Maverick de bevoegdheid heeft om haar werknemers te verbieden om illegaal software te kopiëren. Maverick dient dan ook de schade te vergoeden, bestaande uit de gederfde licentie- en onderhoudsvergoeding ad € 13.750,–, en dient te betalen de redelijke kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid ex € 5.000,–, vermeerderd met de proces- en beslagleggingskosten, bij elkaar meer dan € 10.000,–).

Tip:

De schadevergoedingen in zaken betreffende inbreuk op auteursrechten/ intellectueel eigendom kunnen aanzienlijk oplopen; ook vindt vaak een proceskostenveroordeling plaats, gebaseerd op de reëel gemaakte kosten en deze kunnen aanzienlijk oplopen.  Neem derhalve in uw Bedrijfsreglement of Personeelshandboek de bepaling op ‘dat het de werknemer verboden is illegaal software te downloaden en/of kopiëren en dat als hij hiertoe wel blijkt te zijn overgegaan u als werkgever alle hieruit voorvloeiende schade op de werknemer zal verhalen (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend: gederfde licentie- en onderhoudsvergoeding, de redelijke kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid en de proceskosten e.d.).