Subsidie voor duurzame inzetbaarheid werknemers

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS

Van 14 november tot en met 25 november 2016 kunnen werkgevers wederom een aanvraag voor subsidie indienen bij het Agentschap SZW om werknemers langer en productief aan het werk te houden. Als werkgever  kan je de helft van dergelijke projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal € 13.000,–, onder de voorwaarde dat werkgever zelf de andere helft van de projectkosten betaalt.

Duurzaam inzetbaar

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) wil meer mensen langer en productief aan het werk houden en zet in op een leeftijdsbewust personeelsbeleid. ESF richt zich daarbij op de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Daaronder wordt verstaan werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. In dit kader kunnen bedrijven en (overheids)instellingen subsidie aanvragen.

Aanvraagcriteria

Aan de navolgende eisen moet uw project voldoen om voor deze subsidie in aanmerking te komen:

 • Alle bedrijven en instellingen die ten minste twee werknemers in dienst hebben komen in aanmerking voor de regeling.
 • Uw project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling, zijnde: bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden, dit door het verkrijgen van advies met een implementatieplan en/of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk.
 • Uw project richt zich op minimaal één van de vier thema’s in de regeling, zijnde:
  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement, met oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg
 • Maximaal één aanvraag per organisatie/bedrijf.
 • Een project mag hoogstens 12 maanden duren, waarbij de looptijd van de projectperiode start op de dag na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt 12 maanden daarna.
 • In het advies of eindverslag dient te worden opgenomen dat en hoe werknemers actief betrokken zijn geweest bij het project.
 • Uitsluitend advieskosten van een aantoonbaar deskundig en externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Maximaal uurtarief adviseur € 100 excl. btw.

Subsidiabele kosten

De aanvrager is in beginsel vrij in zijn keuze van een adviseur. De deskundigheid van deze adviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid moet wel worden aangetoond, bijvoorbeeld door het aanleveren van drie referenties van verschillende opdrachtgevers. Onder een (externe) adviseur wordt verstaan een persoon, niet zijnde een werknemer van de subsidieaanvrager, die in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als adviseur Alleen de directe kosten van de externe adviseurs (gemaakt binnen de vastgestelde projectperiode) voor het opstellen van een advies of het begeleiden van de implementatie van dat advies zijn subsidiabel. Bijkomende kosten van de adviseur, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten, materiaalkosten, btw en verletkosten komen niet in aanmerking voor subsidie.

Hoogte subsidie

Voor de berekening van de subsidie wordt het uurtarief van de ingehuurde adviseur bepaald op maximaal € 100,– exclusief btw. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van €13.000,–.

Aanvraagperiode

Op  maandag 14 november 2016 om 9:00 uur gaat het nieuwe aanvraagtijdvak open. Tot en met vrijdag 25 november 2016, 17:00 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen. Alvorens u een subsidieaanvraag kunt indienen dient u zich te registeren als subsidieaanvrager van het Agentschap SZW. Uitsluitend volledige aanvragen worden op datum van binnenkomst behandeld. Een volledige aanvraag bevat de volgende documenten:

 • een ingevulde aanvraagformulier (e-formulier), met de volgende bijlagen:
 • 2 recente loonstroken (niet ouder dan 3 maanden) van 2 verschillende medewerkers;
 • een activiteitenbegroting.